انگیزه گرفتن عکس توسط اینجانب احمد صادقیان برزکی برمیگردد به عملکرد پدرم مرحوم  محمدعلی صادقیان برزکی ، او درسال 1376 درسن 86 سالگی در برزک دار فانی را وداع گفت ودرجوارزیارت حضرت سراج الدین ابن موسی ابن جعفر برزک کاشان آرام گرفت. مرحوم محمد علی صادقیان را قدیمی تر ها بهتر میشناسند، او با مشاغل وتخصصی که داشت ملزم بود تا با اهالی برزک وهمسایگان دائما درارتباط باشد، آن مرحوم کاملا به مسائل واوضاع روزمره مردم واقف بود و دربعضی از موارد رنج میبرد، این بود که همیشه به  مردم می اندیشید ومرا نیزدرهمان کودکی به آن سمت وسو سوق میداد،  انشاالله اگر توفیق حاصل شد درفرصتی مناسب مستندا خاطرات الگوی زندگی او را برای عزیزان تشریح خواهم کرد، بنده هم که پس از46 سال به زادگاهم شهر برزک رجوع کرده ام باعشق به زادگاه ویاد عزیزان ازدست رفته به زبان مادری تکلم میکنم وبا نگرش به نوع دوستی ومهر ومحبت  پدرهمیشه در این فکر بودم که چگونه میتوان پیام او را به طریقی به همشهریان عزیزالقا کرد، تا اینکه تصورم بر این شد که برزک از دوبخش تشکیل شده است یکی آب وهوا وطبیعت ودیگری سکنه وشخصیت هائی که در آن زندگی میکنند، این شد که  اول اقدام به گرفتن عکس ازتمامی قله ها،کوه ها،دره ها،چراگاه ها،چشمه ها،باغات واماکن باستانی برزک نموده  وسپس از کل اهالی مذکر برزک عکس گرفتم وآن را از طریق سایت اختصاصی خود به آدرس http://Barzokeman.com (برزک من) در اختیار عموم قرار دادم تا اینکه هم پیام پدر را رسانده باشم وهم زیباکده برزک  با مردمان فاخرش رابه جهانیان بشناسانم  تا بدانند این بهشت کوچک درکجای کره خاکی قراردارد واز طرفی با دیدن عکس های حاضرین ورفتگان و آنانی که اثری ازایشان نداریم دریابیم وبه خود آئیم که کیستیم،کجائیم وبه کجا می رویم .mr ahmad shadeghian