تقدیر نامه

احمد صادقیان برزکی در تاریخ 19:05 2016:04:18


تقدیم به آقای احمد صادقیان برزکی

   

صادقی فرهنگ مارا زنده کرد                  لطف کرد وخدمتی ارزنده کرد
مرد با ایمان وخوب این دیار                  برزک مارا چنان تابنده کرد
سیر کرد دردشت و کوه این دیار             دشت وصحرا هم به رویش خنده کرد
فیلم برداری نمود از دره ها                   جمله را درسایت خود پاینده کرد
عکس برداری زهر فردی نمود               جمله را درچند سی دی پرونده کرد
ذکر توفیقش بخواهم از خدا                   جمله آورد مرا شرمنده کرد
با دل درویش او بازی نمود                   جمله جمله شعر اوآکنده کرد

 
ابراهیم درویشیان برزکی متخلص به درویش

شهر برزک بیست و پنجم خرداد  1393


ما به شما پیشنهاد میکنیم با حسابی که در وبسایت ما دارید وارد شوید اگر شما حساب نداربد روی دکمه ی ایجاد حساب کلیک کنید.

ورود به حساب ایجاد حساب

شما برای ورد یا ایجاد حساب مینوانید از سرویس های زیر استفاده کنید.